image image

Přepínače (switches)stálý odkaz / permalink

09.11.2003

Přepínače jsou řízené funkce jako například spínač zhasnutí motoru, časovač, vypínání mixu, přepínání letových fází, přepínání učitel-žák atp. Lze se k nim chovat stejně jako běžným řízeným funkcím.

.

Přehledstálý odkaz / permalink

23.12.2005
.

řízený přepínač (switch) funkce  assign. standardní ovládací prvek
DR-ai dvojité výchylky křidélek image  
DR-el dvojité výchylky výškovky image  
DR-ru dvojité výchylky směrovky image  
CombiSwitch zapíná combi-switch mixer image  
Throttle-cut zhasnutí motoru image spínač H
Timer Slot aktivuje stopky Slot image spínač M
Timer Sum aktivuje stopky Sum image spínač M
Timer Interval aktivuje stopky Interval image spínač M
Mix-1 zapnutí vstupu mixu image  
Mix-2 zapnutí vstupu mixu image  
Mix-3 zapnutí mixu image  
Teacher přepnutí učitel image  
Main phase zapnutí základní letové fáze image  
Phases 1-3 přepínaní letvé fáze 1-3 image přepínač O

Přepínače jsou ovládány některým z ovládacích prvků. Jeden ovládací prvek může ovládat několik spínačů najednou. Typickým příkladem je zapínání dvojitých výchylek (DR-ai, DR-el, DR-ru), kdy jsou všechny tři přepínače ovládány přepínačem L

To jakým ovládacím prvkem bude řízený přepínač ovládán se nastavuje v menu Setup - Assignment - Switches.

image (sloupec Assign.) - Všechny přepínače mohou mít přiřazen ovládací prvek vysílače.

image Přepínače nemohou být přiřazeny některému z výstupů přijímače (Přiřazení výstupů přijímače).

DR-aistálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná dvojité výchylky křidélek.

DR-elstálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná dvojité výchylky výškovky.

DR-rustálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná dvojité výchylky směrovky.

CombiSwitchstálý odkaz / permalink

14.02.2004
Zapíná mixování CombiSwitch. To je spřažení směrovky s křidélky.

Throttle-cutstálý odkaz / permalink

30.12.2004

Zhasíná motor. Pokud je standardně přiřazen spínač H, stáhne po dobu držení spínače H úplně plyn do polohy, kdy motor zhasne (úplné uzavření karburátoru). Lepší by bylo, kdy se po jediném krátkém stisku plyn stáhl natrvalo. Lze to nastavit v menu Setup - Assignment - Switches.

Timer Slotstálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná timer Slot.

Timer Sumstálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná timer Sum.

Timer Intervalstálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná timer Interval.

Mix-1stálý odkaz / permalink

15.11.2003
Vypíná vstup do mixu.

Mix-2stálý odkaz / permalink

15.11.2003
Vypíná vstup do mixu. Viz Mix-1.

Mix-3stálý odkaz / permalink

15.11.2003
Vypíná vstup do mixu. Viz Mix-1.

Teacherstálý odkaz / permalink

15.11.2003
Zapíná učitele v režimu učitel žák

Main Phasestálý odkaz / permalink

15.11.2003
Přepíná na základní letovou fázi.

Phases 1-3stálý odkaz / permalink

15.11.2003
Přepíná mezi letovými fázemi.